Státní úřady a instituce

Info-Olomouc.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Olomoucký okres Olomouc

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Olomouc"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

Vazební věznice Olomouc - vscr.cz

Vazební věznice pro výkon vazby mužů, žen a mladistvých s odděleními pro výkon trestu odnětí svobody mužů s dozorem. Kapacita zařízení činí 276 míst.

Olomouc, Švermova 1161/2 - +420 585 525 111

Krajské vojenské velitelství Olomouc - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Olomouckého kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné …

Olomouc, 1. máje 803/1 (Hanácká kasárna) - +420 973 401 916

Ministerstvo obrany - Velitelství společných sil Armády ČR

Organizace zajišťuje vytváření, přípravu a rozpouštění vojenských uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů.

Olomouc, Dobrovského 933/6 - +420 973 401 022, +420 724 463 834

Ministerstvo obrany - Velitelství Vojenské policie Olomouc - army.cz

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Olomouc, 1. máje 803/1 - +420 973 403 158, +420 973 406 656

Povodí Moravy, s.p. - pmo.cz

Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře.

Olomouc, U dětského domova 263/4 - +420 585 711 217

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Olomouc, tř. Míru 273/99 - +420 585 711 711, +420 585 711 721

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Olomouc, Tovární 1059/41 - +420 585 243 410, +420 731 405 265

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Olomouc, Holická 1092/31c - +420 581 083 411, +420 602 594 027

Státní veterinární ústav Olomouc - svuolomouc.cz

Vyšetřujeme potraviny, krmiva, vodu, biologické materiály, léčiva a kosmetické přípravky. Nabízíme laboratorní diagnostika chorob zvířat včetně BSE a vztekliny. Monitoring cizorodých látek. Odborná poradenská činnost a svoz vzorků.

Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 462/1 - +420 585 225 641

Celní úřad pro Olomoucký kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Olomouc, Blanická 917/19 - +420 585 111 111

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí, možnost nahlížení do katastru a pořizování pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty.

Olomouc, Jeremenkova 110/15 - +420 585 552 444

Policie ČR - Územní odbor Olomouc - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Olomouc, Žižkovo nám. 600/4 - +420 974 766 531, +420 974 766 900

Nejvyšší kontrolní úřad - nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Olomouc, Grégrova 302/9 - +420 233 045 860

Drážní úřad - ducr.cz

Úřad vykonává státní správu ve věcech drah. Ukládá a vybírá pokuty nebo zakazuje činnosti za přestupky a správní delikty.

Olomouc, Nerudova 773/1 - +420 972 741 315

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Olomouc, Jeremenkova 1142/42 - +420 585 731 511

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Olomouc, Pavelkova 664/13 - +420 585 151 511

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Olomouc, Wellnerova 256/25 - +420 585 540 114, +420 723 576 318

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Olomouc, Mozartova 110/4 - +420 585 413 461, +420 737 267 361

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 408 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Olomouc, Křížkovského 3 - +420 272 185 565

Vrchní státní zastupitelství Olomouc - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Olomouc, 17. listopadu 909/44 - +420 585 202 111

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví - ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Litovel, Husova 906/5a - +420 585 344 156, +420 585 344 157

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Olomouc, Studentská 1187/7 - +420 587 402 950, +420 737 247 467

OSSZ Olomouc - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Olomouc, tř. Kosmonautů 1151/6c - +420 585 708 111

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Litovel, Chořelice 1082 - +420 950 141 210

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - kvs-olomouckykraj.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Olomouc, tř. Míru 563/101 - +420 585 700 730

Finanční úřad pro Olomoucký kraj - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Olomouc, Lazecká 545/22 - +420 585 541 111

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Olomouc, tř. Kosmonautů 989/8 - +420 585 757 247

Okresní soud v Olomouci - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Do budovy soudu vede bezbariérový přístup a informační kancelář zajišťuje, vyhotovování fotokopií ze spisů oprávněným osobám, vydávání ...

Olomouc, tř. Svobody 685/16 - +420 585 503 111, +420 585 503 324

Vrchní soud v Olomouci - justice.cz

Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních úřadů.

Olomouc, Masarykova třída 609/1 - +420 585 532 100, +420 585 532 111